Organisering af ph.d.-uddannelsen på DTU

På DTU har hvert enkelt institut sin egen ph.d.-skole med en lokal ph.d.-skoleleder. Hver ph.d.-skole har et ph.d.-udvalg, som udgøres af videnskabeligt personale og ph.d.-studerende fra ph.d.-skolen. Dekan for kandidat- og ph.d.-uddannelserne samt internationalisering har det overordnede ansvar for området.

DTU har fokus på kvalitetssikring af ph.d.-uddannelsen. Nedenstående er en liste over de ting DTU gør pt. Nogle har baggrund i Universitetsloven eller Ph.d.-bekendtgørelsen, mens andre er efter eget initiativ.

DTU’s ph.d.-udvalg er en vigtig del af kvalitetssikringen. Ph.d.-udvalgene består af 6-12 medlemmer, hvoraf tre-seks vælges blandt det videnskabelige personale (VIP) – normalt erfarne ph.d.-vejledere, der typisk er involveret i ledelsen af det enkelte instituts ph.d.-skole, mens 3-6 vælges blandt de ph.d.-studerende.  

Kvalitetssikring af DTU's ph.d.-uddannelse

Faglig godkendelse

Alle ansøgere godkendes inden studiestart fagligt af ph.d.-skolelederen efter indstilling fra det lokale ph.d.-udvalg. Ph.d.-skolelederen sikrer at ph.d.-studiet ligger inden for DTU’s strategi og at ph.d.-uddannelsen indeholder en balance mellem teori og empiri. DTU har opstillet klare krav til ansøgere for at kunne optages. Derved sikrer DTU, at ansøgerne har et tilstrækkeligt fagligt niveau til at kunne gennemføre en ph.d.-uddannelse på tilfredsstillende vis. Og frafaldet er derfor lavt på DTU. I forbindelse med den faglige godkendelse, vurderer ph.d.-udvalget desuden selve projektet og valget af vejledere. DTU har fokus på, at kun forskere, som er forskningsaktive, kan være hovedvejleder for ph.d.-studerende. Desuden sikrer ph.d.-udvalget sig, at vejleder har den rette faglige kompetence i forhold til projektet. Ofte laves ph.d.-projekter ved DTU i samarbejde med en ekstern part, som også har vurderet projektet, inden det kommer til faglig godkendelse.

Ph.d.-kurser ved DTU

Ph.d.-kurser godkendes af ph.d.-udvalget, inden de kommer i kursushåndbogen eller indgår som specialkursus i en ph.d.-studerendes studieplan. Ph.d.-udvalgene er dermed med til at sikre, at DTU’s kursusudbud er relevant og tilstrækkeligt.

Godkendelse af ph.d.-planen 

Alle ph.d.-studerende skal indlevere en ph.d.-plan efter to måneders studium. Denne plan er udarbejdet i samarbejde med vejleder og er godkendt af ph.d.-skolelederen. Ph.d.-planen giver retningen for ph.d.-studiet, og den studerende kan løbende revidere planen, skulle studiet ændre retning undervejs. Ph.d.-planen kommenteres af ph.d.-udvalget, som gennem sit arbejde har stor erfaring med sammensætning af studieforløb, og dermed bl.a. er med til at sikre, at arbejdet kan nås inden for den givne tid.

Halvårsrapporter

DTU har valgt at fastholde aflevering af rapporter hvert halve år. Halvårsrapporterne er et vigtigt redskab for den ph.d.-studerende og vejleder til at projektet holdes på sporet. Halvårsrapporten kan betragtes som en milepæl for projektet. Der ses på de sidste måneders arbejde, og planen for de kommende måneder lægges. Når halvårsrapporten udarbejdes, afkrydser den studerende og vejleder, hvordan studiet forløber. Der findes følgende tre muligheder:

  1. Studiet forløber tilfredsstillende - Den studerende følger studieplanen fagligt, formidlingsmæssigt og kursusmæssigt.
  2. Studiet forløber ikke helt tilfredsstillende - Planen for opretning skitseres kort. Der har i perioden været problemer i forhold til den lagte tidsplan, men både vejleder og ph.d. studerende forventer, at projektet kan afsluttes positivt inden for det normale studieforløb. Der er lavet og vedlagt planer for, hvorledes der kan rettes op på forløbet.
  3. Studiet forløber ikke tilfredsstillende - Den ph.d.-studerende får tilbud om at rette op på forløbet inden for en tre måneders periode jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 10. Såfremt den studerende ikke er i stand til at rette op på studiet inden for de tre måneder, afbrydes ph.d.-uddannelsen.

Samtale efter et års studie

Alle ph.d.-studerende kommer til en samtale med et VIP medlem af ph.d.-udvalget som minimum efter et års studie. Nogle institutter har indført samtaler, når halvårsrapporten afleveres. Under samtalen kommer man ind på gode og dårlige ting under studiet, og det er intentionen med samtalen, at mindre problemer ryddes af vejen, inden de bliver så store, at de er uoverstigelige. De erfaringer, som kommer ud af disse samtaler, opsamles på fællesmøder for ph.d.-udvalgene (se nedenfor).

MUS samtale

Ligesom alle andre ansatte ved DTU afholder ph.d.-studerende MUS samtale med deres nærmeste leder, ofte vil dette være hoved- eller projektvejleder. Dette er en ekstra sikring af de ph.d.-studerendes kompetenceudvikling.

Vejlederudtalelsen

Vejleder udarbejder en vejlederudtalelse om, hvorledes studiet er forløbet. Vejlederudtalelsen afleveres samtidig med indlevering af afhandlingen. Vejlederudtalelsen godkendes af ph.d.-skolelederen og danner baggrund for, at den ph.d.-studerende kan forsvare sin afhandling.

Vurdering af afhandlingen

Et bedømmelsesudvalg bestående af tre medlemmer vurderer ph.d.-afhandlingen. Et medlem kommer fra DTU og de to øvrige er eksterne, og heraf skal som minimum én være fra udlandet. Alle udenlandske medlemmer af bedømmelsesudvalget bliver efterfølgende spurgt om, hvordan de finder at niveauet for afhandlingen er i forhold til niveauet af ph.d.-afhandlinger på deres eget universitet.

Indstilling om tildeling af ph.d.-grad

Bedømmelsesudvalgets indstilling kvalitetssikres af ph.d.-udvalget, før den behandles af Akademisk Råd. Behandlingen i ph.d.-udvalg har bl.a. som formål at følge niveauet af ph.d.-afhandlinger på DTU. Gennem ph.d.-udvalgets arbejde opnår DTU en kvalitetssikring, som ikke kan opnås på anden vis.

International evaluering af DTU's ph.d.-skoler - læs mere her.