Adjunkt (Assistant professor)

Stillingsindhold

 • Hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelse), innovation, videnudveksling med samfundet og i begrænset omfang varetagelse af andre opgaver.
 • Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan periodevis variere, men der skal sikres en balance, således at adjunkten kvalificeres inden for såvel forskning som undervisning.
 • Instituttet skal sikre, at adjunkten tilbydes pædagogisk supervision og vejledning, og adjunkten skal deltage i kurset UDTU.

Ansættelsesform og –periode

 • Ansættelse som adjunkt/forsker forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.
 • Adjunkturet/forskerstillingen er en videreuddannelsesstilling.
 • Adjunkturet/forskerstillingen har en varighed på maksimalt 6 år.
 • Der gives merit for en eventuel tidligere ansættelse som postdoc.
 • For en tidsbegrænset ansat adjunkt/forsker forlænges ansættelsen efter ansøgning ved fravær pga. barsels- eller adoptionsorlov, svarende til fraværsperiodens længde. Arbejdet genoptages efter endt orlov med en periode, der svarer til den periode, forskeren har haft orlov i. For tidsubegrænset ansat adjunkt/forsker udskydes fristen for faglig bedømmelse tilsvarende efter ansøgning.
 • Ansættelsesperioden/bedømmelsesfristen kan højst forlænges/udskydes med det antal uger, som den ansatte har ret til fravær under barsels- eller adoptionsorlov, inkl. omsorgsdage afholdt i tilknytning til orloven.
 • Hvis en tidsbegrænset ansættelsesperiode udløber under barsels- eller adoptionsorlov, genoptager den ansatte tjenesten efter endt orlov med en periode, der svarer til den periode, den ansatte har haft orlov inden for ansættelsesperioden.
 • Ansættelsesperioden/bedømmelsesfristen kan forlænges/udskydes ved længevarende sygdom.
 • Til adjunkter ydes et særligt pensionsgivende tillæg på årligt 49.300 kr. i niveau 31. marts 2012.
 • Ansættelse som adjunkt/forsker sker i henhold til overenskomst for Akademikere i staten.
 • Det er kun helt undtagelsesvist og kun med en særlig god begrundelse, at en stilling som adjunkt eller forsker er en tidsbegrænset stilling.