Professor med særlige opgaver, MSO (Professor)

Stillingsindhold

 • Undervisning, forskning og innovation afpasset efter de funktionsbestemte opgaver, knyttet til stillingen.
 • Stillingen omfatter tidsbegrænset varetagelse af funktionsbestemte opgaver samt øvrige opgaver, der er knyttet til professorstillingen.
 • Der forventes en særlig indsats inden for forskning/innovation og potentiale for forskningsmæssig ledelse.
 • Myndighedsbetjening, herunder rådgivning på nationalt og internationalt niveau.
 • Stillingen oprettes normalt med henblik på ansættelse af særlige talentfulde yngre forskere og skal ligge inden for et af universitetets kerneområder eller et område, hvor der er et særligt behov for høj faglig kompetence som led i opbygningen af et nyt forsknings- eller uddannelsesfelt.

Ansættelsesform og -periode

Kvalifikationskrav:

 • Generelt set forudsættes en indsats i forlængelse af stillingens kvalifikationskrav, der er: En høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, der vil kunne medvirke til en videreudvikling af det pågældende fagområde
 • Undervisningserfaring på forskellige niveauer inden for universitetets uddannelser, herunder specielt på ph.d.-niveau samt potentiale for at blive en succesrig underviser
 • En dokumenteret erfaring på mindst et af følgende felter:
  • Forskningsledelse, herunder varetagelse af ledelsesopgaver i nationale eller internationale projekter, forskningsprogrammer, kongresser mv.
  • Innovation, herunder opbygning af patentområder, anvendelse af forskningsresultater i erhvervsmæssig sammenhæng mv.
  • Innovation, herunder opbygning af patentområder, anvendelse af forskningsresultater i erhvervsmæssig sammenhæng mv.
 • Tidsbegrænset ansættelse for en periode på 3 til 8 år med mulighed for forlængelse, men den samlede ansættelse må ikke overstige 8 år.
 • Ansættelse som professor med særlige opgaver sker i henhold til overenskomst for Akademikere i staten.