Professor (Professor)

Stillingsindhold

 • Professoratet er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser), og opgaverne kan herudover bestå af videnudveksling med samfundet.
 • Hertil kan komme varetagelse af forskningsledelse, pædagogisk vejledning og supervision af adjunkter samt fagligt bedømmelsesarbejde.
 • Professorstillingen er en lederstilling gennem hvilken DTU ønsker at styrke og udvikle et bestemt fagområde. Professoren skal stå i spidsen herfor, eventuelt i samarbejde med andre professorer.
 • Arbejdsopgaverne omfatter forskning, undervisning samt gerne innovation og/eller myndighedsbetjening.

Kvalifikationskrav:

 • En ansøger til et professorat bedømmes på de kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget, Der skal kunne dokumenteres en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder:
 • Det skal dokumenteres, at ansøgeren har udviklet fagområdet.
 • Endvidere skal der lægges vægt på en vurdering af vedkommendes evne til at varetage forskningsledelse og evt. andre ledelsesfunktioner, f.eks. i relation til universitetets eksterne samarbejde. 
 • Ved ansættelse kan der også stilles andre kvalifikationskrav f.eks. i forhold til viden- og teknologioverførsel samt f.eks. til patentering og samarbejde med eksterne parter.
 • Der forventes en særlig indsats inden for forskning/innovation og forskningsmæssig ledelse, og generelt set forudsættes en indsats i forlængelse af stillingens kvalifikationskrav, som er:
  • En høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, der har medvirket til en videreudvikling af det pågældende fagområde.
  • En dokumenteret og succesrig undervisningserfaring på forskellige niveauer inden for universitetets uddannelser, herunder specielt på ph.d.-niveau.
  • En dokumenteret erfaring på mindst et af følgende to felter:
  • Forskningsledelse, herunder varetagelse af ledelsesopgaver i nationale eller internationale projekter, forskningsprogrammer, kongresser mv.
  • Innovation, herunder opbygning af patentområder, anvendelse af forskningsresultater i erhvervsmæssig sammenhæng mv.

Ansættelsesform og –periode

 • Tidsubegrænset ansættelse.
 • Til professorer ydes en løn, svarende til lønnen i lønramme 37. Ved personlig omklassificering dog lønramme 38.