Offentliggørelse af resultater og fortrolighed

DTU’s forskere skal offentliggøre deres egne resultater, hvis resultaterne egner sig til publicering.

Den eneste undtagelse fra den regel er de resultater, der bliver skabt i forbindelse med rekvireret forskning.

I aftaler om samfinansieret forskning kan DTU lave en aftale med sin samarbejdspart om, hvordan og hvornår offentliggørelsen skal finde sted. På den måde kan man bl.a. sørge for, at der er tid til at indlevere en patentansøgning, hvis det er nyttigt og muligt at patentere DTU’s resultater.

Kan DTU holde nogen oplysninger fortrolige?

DTU’s forskere skal holde på hemmeligheder, som de får fra en virksomhed, og de kan holde deres egne resultater fra projekter om rekvireret forskning hemmelige.

Hvis der tale om hemmeligheder, som en forsker får fra en virksomhed, kan pligten til at holde på hemmeligheden enten stå direkte i loven, eller den kan stå i en aftale.

Information, der skal holdes fortrolig efter loven, kan bl.a. være oplysninger om tekniske indretninger og forretningsforhold, når det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives. Her kan og skal DTU’s forskere holde oplysningerne hemmelige, også selv om der ikke er en aftale om det.

Nogle virksomheder kan samtidig have et ønske om at sikre fortroligheden for flere oplysninger, end dem, hvor loven kræver tavshedspligt. I de situationer kan DTU i vidt omfang indgå en aftale med virksomheden om at holde oplysningerne hemmelige. Denne aftalte hemmeligholdelsespligt kan også fortsætte en vis tid efter projektets afslutning.

Offentlighed om privat finansiering

Det er et krav, at der er offentlighed om privat finansiering. Det betyder, at virksomheden skal acceptere, at forskningsprojektets titel, virksomhedens navn og tilskuddets størrelse bliver offentliggjort.

Ph.d. studerende

Alle ph.d.-studerende skal, uanset hvor de er ansat, gennemføre et offentligt forsvar for at få tildelt ph.d.-graden. I forsvaret skal resultaterne af det arbejde, som den ph.d.-studerende har lavet, lægges frem.

Forsvaret skal finde sted senest 3 måneder efter afleveringen af ph.d.-afhandlingen. Der er mulighed for at udskyde forsvaret i op til 4 måneder, hvis det er nødvendigt for at patentere en opfindelse.

Det er også en mulighed, at en del af den ph.d.-studerendes afhandling bliver holdt fortrolig, men den mulighed kan kun bruges, hvis resten af afhandlingen kan stå for sig selv.

Kan DTU forpligte sig til at nå til bestemte resultater?

DTU kan aldrig forpligte sig til at nå frem til bestemte resultater. Det vil være i strid med de almindelige principper for god forskning.

DTU kan forpligte sig til at indgå i og til at gennemføre et bestemt projekt eller til at lave nogle bestemte målinger.