Ligestilling og mangfoldighed

På DTU er mangfoldighed og ligestilling mellem køn og nationaliteter en selvfølgelighed. Som internationalt eliteuniversitet er vi optaget af at tiltrække og udvikle de bedste talenter, og vi arbejder målrettet på, at hverken synlige eller usynlige barrierer forhindrer talenter i at udvikle sig og gøre karriere på DTU. 
DTU er en rummelig og mangfoldig arbejdsplads. Vi lægger stor vægt på et stimulerende arbejdsmiljø og en anerkendende samarbejdskultur, og vi forventer, at alle medarbejdere omgås hinanden med respekt og ligeværdighed, uanset køn, alder, uddannelse, kultur, etnisk oprindelse og andre forskelligheder. Mangfoldighed og ligeværdighed er vigtige forudsætninger for, at DTU kan indfri sin ambition om at opnå banebrydende forskning og undervisning på højeste niveau til gavn for samfundet.

”Ligestilling på DTU indebærer bl.a. reelt lige rettigheder og muligheder for begge køn, herunder lige adgang til karrieremuligheder/ledelsesstillinger, ligeløn for det samme arbejde, lige muligheder for kompetenceudvikling og hensyntagen til medarbejdernes forskellige behov i forskellige livs- og karrierefaser.”

DTU’s ligestillingspolitik, 2015


Ligestilling i tal


Som led i arbejdet med at sikre større ligestilling mellem kønnene har DTU kortlagt, hvordan fordelingen af mænd og kvinder blandt DTU’s medarbejder har udviklet sig fra 2012 til 2016.
Se Ligestillingsstatistik 2012-2016

Igangværende initiativer


  • Gender Mainstreaming In Science and Technology – GMIST

    I samarbejde med flere europæiske universiteter er DTU i gang med at udvikle en ”Gender Equality Plan”. Projektet skal kaste lys på den skæve kønsfordeling, der hersker i universiteternes øverste stillingskategorier. Målet er at identificere eventulle usynlige bias og lægge en strategi for, hvordan man kan sikre mere ligestilling i de ledende stillinger på universiteterne. Der er ansøgt om EU-midler til at støtte projektet.

  • Gender Diversity Roundtable

    Rektor for DTU Anders Bjarklev er medlem af ’Gender Diversity Roundtable Denmark’, der er et ligestillingsinitiativ igangsat af Boston Consulting Group (BCG) og UN Women. Initiativet samler 15 topchefer fra erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og samfundsorganisationer. De 15 medlemmer skal i fællesskab arbejde målrettet inden for hver deres respektive sektor for at fremme en større diversitet i ledelsesteams. De skal således agere både som tænketank, vidensdelingscenter og bannerførere for nye konkrete værktøjer.

”Der er behov for ligestilling blandt vores forskere, hvis vi skal tiltrække flere kvindelige studerende, så unge kvinder bedre kan spejle sig i en forskningskarriere. Derfor skal vi have flere kvindelige forskningsledere og professorer, som unge forskere kan se op til og ønske at arbejde sammen med.”
Anders Bjarklev, rektor for DTU.