Bliv gæstestuderende på DTU

Hvis du er studerende ved en anden dansk uddannelsesinstitution, kan du søge ind som gæstestuderende på DTU og følge et eller flere af DTU's kurser.

Sådan tilmelder du dig

Som gæstestuderende tilmelder du dig kurser ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema.

Hvis du er ph.d.-studerende, skal du benytte skemaet for gæste-ph.d.-studerende.

Fristerne for tilmelding til kurser på DTU ligger fast:

 

Efterårssemesteret:

 • 13-ugers periode: 8 juli - 5. august
 • 3-ugers periode januar: 15. november - 1. december

Forårssemesteret:

 • 13-ugers periode: 5. december - 5. januar
 • 3-ugers periode juni: 1. maj - 15. maj
 • 3-ugers periode juli: 1. maj - 15. maj
 • 3-ugers periode august: 1. maj - 15. maj

Du kan se udbuddet af kurser i DTU's Kursusbase.

For hvert enkelt kursus findes en detaljeret beskrivelse af det faglige indhold. Af kursusbeskrivelsen fremgår også, hvilke faglige forudsætninger der kræves, og der er kontaktoplysninger til underviseren, hvis du har brug for at vide mere.

Alle, der opfylder DTU-uddannelsernes almindelige adgangskrav, kan umiddelbart blive indskrevet som gæstestuderende på DTU. Hvis du har opnået tilsvarende kvalifikationer på andre måder, har du dog også mulighed for at blive indskrevet.

For at kunne blive indskrevet som gæstestuderende på DTU skal du indsende en forhåndsgodkendelse. Forhåndsgodkendelsen er et dokument fra din egen uddannelsesinstitution om, at de kurser, du ønsker at tage, kan meritoverføres til din uddannelse. Du er først endeligt tilmeldt kurser som gæstestuderende, når du har indsendt din forhåndsgodkendelse.

Nogle af DTU's kurser har deltagerbegrænsning. Det fremgår af kursusbeskrivelserne i kursusbasen. Som gæstestuderende kan du kun få plads på sådanne kurser, hvis det efter tilmeldingsfristen viser sig, at kurserne ikke er fyldt op af DTU's heltidsstuderende. Du skal desuden være opmærksom på, at du som gæstestuderende kun kan søge om at blive optaget på kurser, hvor der i kursusbeskrivelsen er anført "Kurset udbydes under tompladsordningen".

Som gæstestuderende skal du ikke betale for at deltage i undervisningen og gå til eksamen på DTU. Der kan dog være udgifter til materialer.

Som HD-studerende skal du imidlertid betale for at deltage i undervisningen og gå til eksamen på DTU. Denne regel gælder, selvom kurserne på DTU kan meritoverføres til din HD-uddannelse. Det skyldes, at HD-uddannelsen i forvejen er en del af de videregående uddannelsesinstitutioners tilbud under deltidsuddannelse.

Hvis du ikke er dansk statsborger, og hvis du samtidig kommer fra et ikke-EU/ikke-EØS land, skal du som hovedregel betale studieafgift for de kurser, du ønsker at følge. Studieafgiften bliver opkrævet kursus for kursus, og den er på kr. 950,- pr. ECTS point. 

Du skal sørge for at indsende en kopi af din opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger, og hvis du samtidig kommer fra et ikke-EU/ikke-EØS land.

Nedenstående ikke-EU borgere/ikke-EØS borgere bliver ikke afkrævet studieafgift for de kurser, de tager ved DTU:

 • Studerende, som er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem et dansk universitet og et eller flere universiteter i udlandet
 • Studerende med tidsubegrænset eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark
 • Studerende, som har fået tildelt en statsfinansieret friplads med stipendium efter § 19 stk. 6 i lov om universiteter
 • Studerende, som har dobbelt statsborgerskab i både et EU-land/EØS-land og et ikke-EU land/ikke-EØS land

Disse lande er EU-lande/EØS-lande:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Holland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Letland
 • Lichtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig

Alle andre lande defineres som ikke-EU lande/ikke-EØS lande.

Inden for 3 uger efter tilmeldingsfristen udløb modtager du en mail med besked om, hvorvidt du er optaget på de kurser, du søgte. Mailen vil også indeholde information om studiestarten.

Når du er tilmeldt undervisningen, bliver du automatisk tilmeldt eksamen. Du er selv ansvarlig for inden din eksamen at sikre dig, at tilmeldingen er registreret i systemet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du give DTU besked via mailen gaest@adm.dtu.dk.

Du kan afmelde dig en eksamen 15 hverdage før første dag i eksamensperioden. Efter afmeldingsfristen tæller tilmeldingen som et eksamensforsøg. Du skal være opmærksom på, at du skal være tilmeldt undervisningen for at kunne gå til eksamen, men du bestemmer selv, om du vil følge undervisningen.

Du har tre på hinanden følgende eksamensforsøg til hvert kursus. Du kan ikke tilmelde dig reeksamen i kurser, du har bestået, dvs. kurser hvor du har opnået bedømmelsen 02 eller derover (7-trins skalaen). 

Du har krav på, at der bliver afholdt eksamen i et kursus, selvom der ikke har været afholdt undervisning i kurset, hvis du er dumpet i kurset i det foregående semester, eller hvis du er registreret som syg ved eksamen i det foregående semester.

Du skal kontakte DTU på gaest@adm.dtu.dk, hvis du vil tilmelde dig reeksamen. 

Tilmelding til reeksamen ligger på fastlagte tidspunkter:

 • Vintereksamen: 15. oktober - 1. november
 • Sommereksamen: 1. april - 15. april

Undervisningsåret på DTU er inddelt i seks dele:

 • To 13-ugers perioder, der begynder henholdsvis omkring den 1. september og den 1. februar. Her kan du tage kurser med teoriundervisning, projektarbejde og øvelser (laboratorieøvelser eller regneøvelser). Efter 13-ugers undervisningen er der eventuelt en undervisningsfri periode efterfulgt af en eksamensperiode på ca. 2 uger.
 • Fire 3-ugers perioder i januar, juni, juli og august, hvor man normalt arbejder fuld tid med ét emne i en sammenhængende periode. Det gælder aktiviteter som laboratorieøvelser, projektarbejde og kurser, hvor en ret kort teorigennemgang efterfølges af en case, nogle praktiske øvelser eller lignende. 

Se en oversigt over undervisningsåret på DTU.

Se hvor og hvornår undervisningen i de enkelte kurser foregår

Modulskema

I 13-ugers perioderne undervises der efter følgende faste modulskema:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Kl. 8-12 1A 3A 5A 2B 4B
Kl. 12-13 Pause Pause Pause Pause Pause
Kl. 13-17 2A 4A 5B 1B 3B
Kl. 17-18 Pause  Pause  Pause  Pause  Pause 
Kl. 18-22    Aftenmodul      

Modulskemaet er det samme for både efterår og forår.

E betegner efterår, og F betegner forår. 

Undervisningen kan ligge inden for 5 skemagrupper:

 • Skemagruppe 1 = mandag formiddag (1A) + torsdag eftermiddag (1B)
 • Skemagruppe 2 = mandag eftermiddag (2A) + torsdag formiddag (2B)
 • Skemagruppe 3 = tirsdag formiddag (3A) + fredag eftermiddag (3B)
 • Skemagruppe 4 = tirsdag eftermiddag (4A) + fredag formiddag (4B)
 • Skemagruppe 5 = onsdag formiddag (5A) + onsdag eftermiddag (5B)

kursusbasen kan du se, hvornår et kursus har undervisning. Som grundregel har et kursus på 10 ECTS-point en hel af de 5 skemagrupper til rådighed.
Hvis der i kursusbasen står F3 under ”skemaplacering”, betyder det derfor, at kurset udbydes om foråret i skemagruppe 3 (både 3A og 3B), dvs. tirsdag formiddag fra kl. 8-12 og fredag eftermiddag fra kl. 13-17.

E3 betyder, at kurset udbydes om efteråret i både 3A og 3B - dvs. tirsdag formiddag og fredag eftermiddag. 

Et kursus på 5 ECTS-point har derimod 'kun' en halv skemagruppe til rådighed til undervisning. Hvis skemaplaceringen fx er F3A betyder det, at kurset udbydes om foråret i skemagruppe 3A, dvs. tirsdag formiddag fra kl. 8-12. E5B betyder, at kurset udbydes om efteråret i skemagruppe 5B - dvs. onsdag eftermiddag..

For at sikre, at der er det samme antal skemagrupper i løbet af hvert semester, kan det blive besluttet, at der skal undervises efter et andet ugedagsskema på enkelte dage sidst i 13-ugers perioden.

Studiekort

Når du er blevet optaget som gæstestuderende på DTU, kan du bestille et studiekort. Du modtager en mail med info om, hvordan du bestiller kortet. Når studiekortet er lavet, sender vi det til den adresse, du har i folkeregisteret.  

Du skal altid have et gyldigt studiekort med dig, når du er på DTU. Uden for normal arbejdstid skal du blandt andet bruge dit studiekort til at få adgang til lokaler og databarer på campus. Til eksamen og ved henvendelse til Studieinformationen skal du bruge dit studiekort som legitimation. Studiekortet fungerer også som lånerkort til biblioteket på DTU. 

Brugernavn og password til DTU’s it-systemer (din DTU-konto)

For at få adgang til DTU’s databarer og intranettet DTU Inside skal du have et gyldigt brugernavn og password. Vi sender begge dele til dig sammen med dit optagelsesbrev.

Mister du dit password, skal du henvende dig i Studieinformationen i bygning 101A  på Lyngby Campus eller Studieinformationen i lokale D 1.01 på Ballerup Campus for at få et nyt.

DTU Inside

Inside.dtu.dk er et fælles intranet for hele DTU. Her får du adgang til informationer og nyheder på tværs af DTU. Du logger på DTU Inside med dit DTU-password.

På DTU Inside finder du siden 'Undervisning' med informationer særligt målrettet studerende. På siden finder du oplysninger om bl.a. undervisningslokaler, kontaktpersoner på DTU, tidsfrister og eksamensperioder. Der kommer også studiemeddelelser fra Studieinformationen, som du selv er ansvarlig for at holde dig ajour med.

Ved hjælp af 'Mine kurser og grupper' samt 'Værktøjskasse' kan du udveksle filer, meddelelser og meget andet med dine medstuderende. Det er også her, du får adgang til studierelevante data som karakterer.

Bærbar computer

Når du begynder på DTU, skal du have en bærbar computer, som du skal bruge i forbindelse med DTU’s kurser. Computeren skal kunne gå på trådløst netværk.

Forsikring

Som studerende på DTU er du ikke omfattet af de almindelige regler om arbejdsmiljø og er derfor heller ikke omfattet af nogen arbejdsskade forsikring. Du er således selv ansvarlig for dine forsikringsforhold under studiet. Læs afsnittet om forsikringsforhold i DTU's regelsamling.

Regelsamling

DTU's regelsamling er de væsentlige regler, der gælder for alle studerende på DTU.

Kontakt

Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 35 88 55 22

gaest@adm.dtu.dk