Miljøteknologi - kandidat

Studielinjer 

 • Klimaforandringer
 • Miljøinformatik
 • Miljøkemi
 • Miljøledelse
 • Håndtering af affald og spildevand
 • Urbane vandsystemer
 • Vandressourcer

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Miljøteknologi - kandidat

Kandidatuddannelsen i miljøteknologi er en bred og tværfaglig uddannelse med fokus på tekniske og miljørelaterede videnskaber.

Miljøteknologi

Studerende på retningen bliver i stand til at udvikle bæredygtige løsninger på komplicerede miljøtekniske problemer, hvor juridiske, samfundsmæssige, økonomiske og ressourcemæssige aspekter også bliver inddraget.

Som færdiguddannet civilingeniør i miljøteknologi er du i stand til at designe, udføre og analysere laboratorie- og markforsøg og kan dokumentere de risiko- og usikkerhedsmomenter, der omgiver forskellige miljøproblemer.

Uddannelsens fokus

I løbet af studiet får du en dyb forståelse og viden om de fysiske, kemiske og biologiske processer, der ligger til grund for lokale og globale miljømæssige problemer. Du kommer til at arbejde med eksperimentelle projekter og får viden om processerne gennem matematiske modeller og statistisk analyse af data/målinger.

Du lærer problemløsningsteknikker, så du kan undgå eller minimere miljøpåvirkninger. Du får også mulighed for at studere de mest moderne teknologier, som anvendes i den vestlige verden og får indsigt i de udfordringer, som udviklingslandene står overfor. Endvidere bliver du undervist i byplanlægning, arbejdsmiljø, miljøregulering samt miljømanagement.

Specialiseringer

Miljøteknologi er en bred og tværfaglig uddannelsesretning, hvor du kan vælge at specialisere dig inden for en lang række forskellige miljømæssige problemstillinger.

Du kan fx vælge at koncentrere dig om metoder til affaldss- og spildevandshåndtering eller rensning af forurenet jord og grundvand. Du kan også fokusere på udnyttelsen af vores naturlige ressourcer, drikkevandsproduktion eller på metoder og værktøjer, som industrien kan anvende til at reducere sin belastning af miljøet.

Der er stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du kan derfor tilrettelægge dit studium bredt og vælge mellem mange forskellige kurser. Du kan desuden vælge at specialisere dig yderligere ved at følge en studielinje:

 • Klimaforandringer
 • Miljøinformatik
 • Miljøkemi 
 • Miljøledelse 
 • Håndtering af affald og spildevand 
 • Urbane vandsystemer 
 • Vandressourcer 

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser her.

Hvad kan jeg blive?

Jobsituationen for dimittender fra ’Miljøteknologi’ har været god de sidste par år. Mere end halvdelen af vores dimittender arbejder i den private sektor, 1/10 i den offentlige sektor og ca. 1/3 er fortsat i et ph.d.-studie.

For de fleste af dimittendernes vedkommende er deres første ansættelse relateret enten til deres kandidatspeciale eller inden for de områder, som uddannelsen dækker. Størstedelen arbejder i store virksomheder med mere end 200 ansatte og langt de fleste fik deres første job umiddelbart efter deres kandidateksamen.

Typiske arbejdsområder

Typiske jobfunktioner er konsulent- og rådgivningsarbejde, planlægning, konstruktion, projektledelse og analyse, men også forskning, undervisning, ledelse/organisation og administration er blandt arbejdsområderne.

Mere end 2/3 af alle kandidater arbejder inden for vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand. Andre relevante sektorer er bygge- og anlægsvirksomhed.

Jobmuligheder

Blandt jobmulighederne er ansættelse i bl.a. offentlige forvaltninger og i virksomheder, der rådgiver om miljø og anlæg. Du kan fx arbejde med miljøtilsyn, naturgenopretning, håndtering af forureningssager, planlægningen af rør- og kloaksystemer, spildevandsbehandling, vandafledning, genanvendelse af ressourcer eller produktsikkerhed..

Du har også mulighed for at få arbejde i danske firmaer eller organisationer, som har miljøopgaver i udlandet. Det kan fx være med miljøledelse og produktionsoptimering.

Vores dimittender arbejder bl.a. hos:

 • COWI
 • Rambøll
 • EnviDan 
 • Veolia
 • Krüger
 • NIRAS
 • Vestas
 • Orbicon
 • Unilever
 • Universiteter og forskningsinstitutioner 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes