Farmateknologi - kandidat

 
 

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Farmateknologi - kandidat

Kandiater i farmateknologi får en solid viden om alle faser i lægemiddeludvikling – med særlig vægt på biofarma.

Farmateknologi

Lægemiddelindustrien har et stort behov for kandidater med bred viden om lægemiddeludvikling, særligt inden for lægemidler baseret på biologiske molekyler, som er et globalt vækstområde i lægemiddelindustrien – fx inden for aldersrelaterede sygdomme, kræft, komplekse livstilssygdomme, autoimmune sygdomme samt visse infektionssygdomme.

Uddannelsens fokus

I løbet af kandidatuddannelsen i farmateknologi lærer du at designe, udvikle og afprøve lægemidler, som det foregår i lægemiddelindustrien. Du får brede kompetencer inden for hele lægemiddelområdet, fx inden for diagnostik og nanoteknologiske behandlingsmetoder. De lovgivningsmæssige forhold omkring dokumentation, godkendelse og distribution af lægemidler indgår naturligvis også i uddannelsesretningen.

Kandidatuddannelsens farmateknologiske kerne udgøres af en række obligatoriske kurser i den lægemiddelindustrielle drug discovery proces samt et antal biologiske kurser på højt niveau suppleret med dybdegående kurser i metoder og teknikker.

’Farmateknologi’ bliver udbudt efter et nyt og originalt uddannelseskoncept, hvor projektarbejde i tæt samarbejde med relevante lægemiddelvirksomheder udgør en stor del af uddannelsen.

Virksomhederne leverer konkrete problemstillinger til projektforløbene, så du kommer til at bruge din tekniske og naturvidenskabelige viden til at løse aktuelle forsknings- og udviklingsproblemer i lægemiddelindustrien. På den måde lærer du at løse ”real life cases”, samtidig med at du på det teoretiske plan udvider og specialiserer din viden og dine kompetencer.

Specialiseringer/fokusområder

På ’Farmateknologi ’ får du en klar kandidatprofil. Der er ingen fastlagte studieforløb eller specialiseringer, men derimod mulighed for at vælge blandt en pulje af teknologiske specialiseringskurser – samt det store udbud af valgfrie kurser på DTU. Du kan derfor forme din egen uddannelse og karriere og blive Farmateknolog med netop den individuelle profil, der passer bedst til dine interesser og baggrund.

Du kan profilere dig i hele spektret fra kemi til biologi – og inden for farmaprocessen i alt fra discovery/metodeudvikling over development til produktion. Men du kan også vælge at lægge vægt på produktkarakterisering, kliniske afprøvninger, rettighedshåndtering eller post-marketing surveillance. 

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Kandidater fra denne uddannelsesretning er farmaindustriens drømmekandidater, for de har selv været med til at definere, hvad en Farmateknolog skal kunne og de ved, at en Farmateknolog – udover sin farmarelevante specialisering – har et bredt kendskab til alle dele af lægemiddeludviklingsprocessen. Men du kan evt. også læse videre og tage en ph.d. på for eksempel DTU.

Typiske arbejdsområder

Alt afhængigt af din specialisering vil du kunne opnå en lederstilling hvor som helst i farmaprocessen – både i rene forsknings- og udviklingssammenhænge (discovery, development) og på forretningssiden (rettighedshåndtering, licensering, marketing) – fordi du som Farmateknolog har et solidt overblik over hele lægemiddeludviklingsprocessen, og fordi du i en stor del af kandidatforløbet har arbejdet projektorienteret og tværdisciplinært i teams, der typisk vil være sammensat af studerende med forskellige bachelorbaggrund.

Med baggrund i ’Farmateknologis’ fokus på biofarma har du også en særlig fordel i forhold til at arbejde med lægemidler baseret på biologiske molekyler, hvilket netop er et globalt vækstområde i lægemiddelindustrien og et område, hvor Øresundsregionens lægemiddelvirksomheder står stærkt.

Jobmuligheder

Vores kandidater bliver fx ansat i danske og internationale lægemiddelvirksomheder og arbejder med de forskellige faser af lægemiddeludvikling, herunder basal forskning og udvikling, præklinisk forskning i dyre- og cellemodeller, samt produktionsrelaterede områder som CMC produktion design og dokumentation, dvs. inklusiv de kliniske faser. Eksempler på konkrete arbejdsområder er drug delivery, vaccineudvikling, udvikling af antistoffer til diagnostiske, forebyggende og behandlingsmæssige formål, biomarkør discovery og validering og udvikling af nye assaymetoder.

Typiske ansættelsessteder inden for forskning og udvikling omfatter store og mellemstore lægemiddel-, vaccine- og diagnostikafirmaer i jobs som specialist eller teamleder og i mindre firmaer inden for samme sektor som specialist.

Desuden kan du som Farmateknolog være bindeled mellem prækliniske faser og de forskellige faser af kliniske afprøvninger samt varetage mere markeds- og rettighedsmæssige opgaver i forbindelse med produkt markedsføring, IPR og overvågning i samarbejde med økonomiske og juridiske parter.
Som Farmateknolog kan du også kvalificere dig til jobs i patentbranchen.

Endelig kan farmateknologer virke som forskere og undervisere på universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner, samt som fagspecialister i offentlige styrelser. 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes