Medicin og Teknologi

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

120

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15050

Studiestart

29. august 2022

Medicin og Teknologi

Avanceret teknologi spiller en afgørende rolle, når læger skal diagnosticere og behandle sygdomme. Som medicoingeniør beskæftiger du dig med udviklingen af de metoder og det teknologiske udstyr, lægerne og patienterne har brug for.

Hvad lærer du?

Medicin og Teknologi er et tværfagligt studie, der giver dig mulighed for at kombinere ingeniørfaget med en interesse for det medicinske område. 

Som studerende på Medicin og Teknologi har du gode muligheder for at gøre en forskel allerede under uddannelsen. 

Du kan f.eks. engagere dig i organisationen Engineering World Health, som hjælper hospitaler i udviklingslande, bl.a. ved at udsende DTU-studerende til hospitaler i Nepal for at reparere hospitalsudstyr.

Medicin og Teknologi er et samarbejde mellem DTU og Københavns Universitet (KU). Lige fra den første dag vil du opleve samspillet mellem medicin, naturvidenskab og teknologi. Du får en introduktion til menneskets biologi og sygdomme, samtidig med at du tilegner dig solide og alsidige ingeniørkompetencer som udvikling af medicinsk måleudstyr og software til at analysere fysiologiske data med teknikker som machine learning og kunstig intelligens.

Du vil også anvende matematik og fysik til at analysere og simulere bevægeapparatet og organers funktion og lære om forskellige materialetyper for at kunne udvælge de materialer, der egner sig bedst til f.eks. kunstige blodkar, hjerteklapper, pacemakere og andre implantater. 

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Medicin og Teknologi tager tre år år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

Medicin og Teknologi er et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet (KU). Du får studiekort til begge universiteter og modtager ca. 70% af undervisningen på DTU og 30% på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved KU.

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde og laboratoriearbejde. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

På 1. semester skal du have et stort kursus om humanbiologi, hvor du vil lære om, hvordan det raske menneske fungerer.

På 2. semester skal du have faget Sygdomslære, hvor du lærer om de væsentligste karakteristika ved de mest signifikante sygdomme i Danmark.

Rapid prototyping er en fagblok, hvor du i en række kurser fordelt over studiet, vil lære teknikker til på kort tid at designe, bygge og validere tekniske systemer med medicotekniske anvendelser. På første semester lærer du at opbygge simple elektriske sensorsystemer til måling af fysiologisk relevante signaler, fx som temperatur, tryk og bioelektriske signaler.

På 2. semester skal du have et kursus i kemi. Her er der mulighed for at vælge mellem 26027 Grundlæggende kemi og 26000 Almen kemi. Første kursus har kemi på C-niveau som forudsætning og det andet kursus har kemi på B-niveau som forudsætning. Øvrige valgfrie kurser inden for kemi har Almen kemi som forudsætning.

På 2. semester har du også dit første valgfri kursus. Du skal altså på et tidligt tidspunkt forholde dig til dit studie og reflektere over, hvilke fagområder der interesserer dig mest.

På dit 3. semester skal du have fag inden for matematik, fysik og celle- og vævsbiologi. 

Derudover skal du have et kursus i programmering. Programmering er en fælles kompetence på alle DTU’s bacheloruddannelser. Medicin og Teknologi har dog sit eget programmeringskursus, hvor programmeringsopgaverne er udformet i en medicoteknisk kontekst. 

Du skal også have et obligatorisk kursus i statistik på 3. semester.

På 4. semester skal du have det obligatoriske fag Signaler og lineære systemer i kontinuert tid og anden del af det fysikkursus du havde på tredje semester. 

På KU SUND skal du have et kursus i kliniske metoder, hvor du lærer om samspillet mellem symptomer, diagnoser og medicotekniske undersøgelser. 

I slutningen af 4. semester skal du følge kurset Introduktion til klinisk praksis på hospital, hvor du i en periode på tre uger vil være tilknyttet et hospital og opnå viden om, hvordan arbejdsgangen er i det danske hospitalsvæsen. 

På 4. semester har du 10 ECTS valgfrihed, hvor du kan opnå yderligere kompetencer inden for rapid prototyping, kemi eller materialevidenskab.

På 5. semester skal du have medicotekniske fag inden for matematisk modellering af fysiologiske systemer, medicinsk billeddannelse og bevægeapparatets biomekanik. 

Du skal også have et obligatorisk kursus i videnskabsteori. 

Derudover er der valgfri kurser, hvor du kan vælge fx billedanalyse og fysiologisk fluidmekanik. 

Der er også mulighed for at deltage i projektforløb, hvor du får lejlighed til at studere emner, der ikke undervises i traditionelle forelæsningskurser.

På 6. semester afslutter du din bacheloruddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed. Der er også plads til valgfri kurser, hvor du har mulighed for at tage forudsætningskurser for en række kandidatuddannelser.

Uddannelsen spænder bredt over mange fagdiscipliner. Vi anbefaler derfor at du fokuserer sit studie på et afgrænset fagområde. 

De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfri kurser og give din uddannelse en særlig fagprofil.

Anbefalede studieforløb på Medicin og Teknologi:

 • Medicoteknisk datavidenskab
 • Medicinsk billeddannelse
 • Medicoteknisk produktudvikling

Læs mere om de anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

Der er mange muligheder for at arbejde eller studere i udlandet for studerende i Medicin og Teknologi, og der er masser af hjælp at hente fra undervisere og vejledere, som har gode kontakter at trække på.  

DTU har mere end 100 partneruniversiteter over hele verden, så der er rig mulighed for at komme på udveksling og tage en del af din uddannelse i udlandet.

Læs mere om mulighederne for et udlandsophold.

 

På første semester skal du have Matematik og Rapid prototyping af analoge sensorsystemer på DTU og Humanbiologi på KU. I matematikkurset vil du modtage den matematikundervisning, alle bachelorstuderende på DTU skal have. Kurset i Rapid prototyping af analoge sensorsystemer er det første kursus i en række af kurser med fokus på design, prototyping og validering af medicotekniske produkter.

På andet semester afslutter du kurset i matematik og får et kursus i kemi. På KU skal du have kurset Sygdomslære for ikke-klinikere. Du får også dit første valgfri kursus på andet semester. Her kan du fx tage et kursus i biovidenskab, materialelære eller computer-aided design.

For de obligatoriske kursers vedkommende er ugeskemaet, så vidt muligt, tilrettelagt så du ikke skal på DTU og KU samme dag. For de valgfrie kursers vedkommende kan det i nogle tilfælde blive nødvendigt at bruge den undervisningsfrie time midt på dagen til transport mellem KU og DTU.

Nedenfor kan du se dit skema for 1. og 2. semester, hvis du er startet i 2020 eller herefter.

De studerende skal til eksamen i to forskellige KU-kurser i hhv. januar og juni, og der er derfor ikke nogle 3-ugers kurser på disse semestre.

Ugeskema, de første to semestre

Ugeskema 1. semester.

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
KU002
Humanbiologi
Panum Instituttet, KU
22433
Rapid prototyping af analoge sensorsystemer
Campus Lyngby
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
KU002
Humanbiologi
Panum Instituttet, KU
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
KU002
Humanbiologi
Panum Instituttet, KU
22433
Rapid prototyping af analoge sensorsystemer
Campus Lyngby
 
KU002
Humanbiologi
Panum Instituttet, KU
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Ugeskema 2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
KU003
Sygdomslære for ikke-klinikere
Panum Instituttet, KU
22437
Rapid prototyping af digital sensorsystemer med Arduino teknologi
Campus Lyngby
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
KU003
Sygdomslære for ikke-klinikere
Panum Instituttet, KU
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
KU003
Sygdomslære for ikke-klinikere
Panum Instituttet, KU
22437
Rapid prototyping af digital sensorsystemer med Arduino teknologi
Campus Lyngby
 
KU003
Sygdomslære for ikke-klinikere
Panum Instituttet, KU
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Kurser

Kurserne på bacheloruddannelsen er fordelt på fire fagblokke.

Du har stor frihed til selv at sammensætte din uddannelse, men det er et krav, at du vælger kurser, så du opnår 45 ECTS-point inden for hver af de fire fagblokke.

Her kan du se, hvordan kurserne på Medicin og Teknologi er fordelt på de fire fagblokke:

Naturvidenskabelige grundfag

Obligatoriske kurser:
 • 01005 Matematik 1
 • 01034, 01037 Matematik 2
 • 10020 Fysik 1
 • 02402 Introduktion til statistik eller Introduktion til matematisk statistik
 • 26050 Kemi for Life Science

Teknologiske linjefag

Obligatoriske kurser - DTU:
 • 22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid
 • 22434 Programmering og dataanalyse i medicoteknik
 • 22481 Indledende medicinsk billeddannelse
Rapid prototyping kurser - DTU (mindst 5 ECTS point her fra):
 • 22437 Rapid prototyping af digital sensorsystemer med Arduino teknologi
 • 22510 Medikoteknisk prototyping
Valgfrie kurser - DTU:
 • 02502 Billedanalyse
 • 22451 Fysiologisk fluidmekanik
 • 41680 Introduktion til avancerede materialer
Obligatoriske kurser - KU:
 • KU002 Humanbiologi
 • KU003 Sygdomslære for ikke-klinikere
 • KU004 Kliniske metoder i diagnostik og behandling
 • KU005 Modellering af fysiologiske systemer
 • KU006 Introduktion til klinisk praksis på hospital
 • KU010 Bevægeapparatets Biomekanik
 • KU011 Celle- og Vævsbiologi
 • KU012 Videnskabsteori

Projekter og almene fag

Obligatoriske kurser:
 • 22433 Rapid prototyping af analoge sensorsystemer
 • Bachelorprojekt

Hvad kan du blive?

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Medicin og Teknologi, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør. Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Medicin og Teknologi.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Medicin og Teknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Se kompetenceprofilen for Medicin og Teknologi.

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør. En civilingeniør med stor viden om Medicin og Teknologi. Uddannelsen kvalificerer dig til at mange forskellige jobtyper.

Du kan være med til at udvikle nye metoder og produkter, der kan forebygge sygdomme, helbrede og redde menneskeliv - fx overvågning af hjertet, hvor intelligente computerprogrammer bestemmer, om patientens hjerte fungerer normalt, eller om patienten har brug for en pacemaker. Du kan også arbejde inden for kræftforskningen, hvor der udvikles højteknologiske scannere, der præcist kan afsløre, hvor kirurgen skal føre sin kniv for at fjerne en kræftsvulst, eller hvor patienten skal bestråles for kun at ramme det syge væv.

Typiske arbejdsområder vil være:

Hospitaler:

 • Videreudvikle målemetoder og apparatur
 • Deltage i klinisk forskning (planlægning og udførelse af kliniske forsøg)
 • Teste og vedligeholde komplekse tekniske installationer
 • Undervisning af andre personalegrupper

Virksomheder:

 • Produktudvikling og forskning
 • Forsøgsplanlægning
 • Salg, marketing, service

Universiteter og forskningsinstitutioner:

 • Undervisning
 • Forskning
Hong Kong

I tvivl om, hvad du skal læse?

Prøv studievælgeren, og find den uddannelse der passer bedst til dig.

Prøv studievælgeren
Baggrund