Sådan søger du om genoptagelse

Hvem kan søge om genoptagelse?

Hvis du tidligere har været studerende på DTU og gerne vil søge ind på den samme uddannelse igen, skal du søge om genoptagelse.

DTU anser diplomingeniøruddannelsen og bacheloruddannelsen som to forskellige uddannelser. Herunder anses alle diplomingeniørretninger som samme uddannelse og alle bachelorretninger som samme uddannelse.

Du skal søge om genoptagelse, hvis du tidligere har studeret på en diplomingeniørretning, men nu ønsker at studere på en anden diplomingeniørretning, eller hvis du tidligere har studeret på en bachelorretning og nu ønsker at optages på en anden bachelorretning.

Hvis du derimod tidligere har studeret en bacheloruddannelse og gerne vil studere på en diplomingeniøruddannelse eller omvendt, skal du i stedet søge om optagelse eller studieskift.

Bemærk, at hvis du søger om genoptagelse og allerede har en afsluttet kandidatuddannelse, vil du være omfattet af kandidatreglen.

Hvornår og hvordan skal jeg søge?

Alt efter hvor mange ECTS-point du har bestået på DTU og anden videregående uddannelse, og alt efter hvordan du gerne vil vurderes, er der forskellige ansøgningsfrister.

Bemærk, at uanset antal beståede ECTS-points, kan genoptagelse kun søges i de ordinære sommer- og vinteroptag og ikke til ledige pladser.

Dokumentation for ECTS-point bestået på DTU behøver du ikke dokumentere, da vi selv tilgår dem i systemerne.

Du skal ansøge via optagelse.dk (sommerstart) eller via UnistartDTU (vinterstart). Ansøgningsskemaet til vinterstart er tilgængeligt på siden om vinteroptag, når der åbnes for vinteroptag.

Hvis du ikke har bestået 60 ECTS-point

Hvis du har bestået 0-59 ECTS-point, skal du søge inden 15. marts kl. 12 (sommerstart) eller senest 15.oktober (vinterstart). Denne frist gælder kun, hvis du søger ind på samme uddannelse, som du tidligere var indskrevet på (dvs. du søger fra en diplomingeniøruddannelse til diplomingeniøruddannelse eller fra en bacheloruddannelse til bacheloruddannelse).

Vær opmærksom på, at du til vinteroptaget kun kan søge genoptagelse på de retninger, der udbyder vinterstudiestart, når du har 0-59 ECTS point.

Når du skal tjekke, hvor mange ECTS-point du har bestået, skal du huske at medregne både ECTS-point fra DTU og fra andre videregående uddannelser, du kan have studeret på.

Hvis du har bestået 60 ECTS-point eller derover

Hvis du har bestået 60 eller flere ECTS-point på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse inden 1. maj (sommerstart) eller 1. november (vinterstart), skal du være opmærksom på, at du skal søge til andre ansøgningsfrister. Det gælder både, hvis du har bestået de 60 ECTS-point på DTU eller på DTU og andre uddannelser tilsammen.

Har du bestået 60 ECTS point eller flere, kan du godt søge om genoptagelse ved vinterstudiestart, også selvom studieretningen ikke udbydes ved vinteroptaget.

Ansøgningsfrist 1. maj (sommerstart) eller 1. november (vinterstart):

  • Hvis du har en dansk gymnasial eksamen og kun ønsker at blive vurderet i kvote 1, såfremt du ikke kan blive genoptaget uden om kvote 1 og 2.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12 (sommerstart) eller 15. oktober (vinterstart):

Skal jeg søge dispensation?

Hvis du er blevet udmeldt fra din uddannelse af DTU pga. studiemæssige forhold eller er i konflikt med DTU's studieregler på tidspunktet for din ansøgning om genoptagelse, skal du søge om dispensation. Dispensationen skal først søges, når DTU giver besked om det. 

Du skal søge dispensation, uanset om du søger ind på den samme eller en anden uddannelsesretning end den, du tidligere var indskrevet på. 

I forbindelse med dispensationsansøgningen vurderer DTU, om dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, siden du sidst var indskrevet på DTU. Denne vurdering kan bl.a. omfatte faglige og helbredsmæssige forhold. Du skal således ikke søge om dispensation for den regel, du var/er i konflikt med, men i stedet fokusere på, hvorfor mulighederne for at gennemføre uddannelsen er blevet forbedrede. 

Du kan i øvrigt læse om reglerne for genoptagelse her.

Imødekommelse af dispensationen er en forudsætning for at blive genoptaget, men der er også andre krav, du skal opfylde. Det kan du læse mere om i næste afsnit.

Behandlingen af din ansøgning om genoptagelse falder i fire faser:

Fase 1: Opfylder du adgangskravene?

For at kunne blive genoptaget skal du som minimum opfylde følgende krav:

  • Du skal opfylde de gældende adgangskrav til den ønskede uddannelsesretning.
  • Hvis du søger om genoptagelse på samme uddannelsesretning, som du tidligere har gået på, skal der være gået mindst fem måneder fra du selv eller DTU udmeldte dig, til du starter på uddannelsen igen.

Fase 2: Kan du opnå dispensation?

Hvis du opfylder adgangskravene, undersøger DTU, om du skal søge dispensation (se ovenfor).

  • Hvis du ikke skal søge om dispensation, vil din ansøgning gå direkte videre til næste fase.
  • Hvis du skal søge om dispensation, og den ikke bliver imødekommet, kan du ikke blive genoptaget. Hvis dispensationsansøgningen bliver imødekommet, vil din ansøgning gå videre til næste fase.

Fase 3: Kan du blive genoptaget uden om kvote 1 og 2?

Hvis du har bestået 60 ECTS-point eller derover, vil DTU vurdere, om du kan blive genoptaget uden om kvote 1 og 2. Det kan du, hvis der er ledige studiepladser på det studietrin og på den uddannelsesretning, du søger ind på, og hvis du kan meritoverføre, hvad der svarer til første studieår på retningen:

  • Første studieår på diplomingeniøruddannelsen er bestået, når minimum 1. og 2. semester på pågældende uddannelsesretning er bestået
  • Første studieår på bacheloruddannelsen er bestået, hvis de tre obligatoriske kursusgrupper: Naturvidenskabelige grundfag, Teknologiske linjefag og Projekter og almene fag for bacheloruddannelsen er bestået

Fase 4: Kan du blive genoptaget gennem kvote 1 og 2?

Hvis du ikke har bestået 60 ECTS-point eller kan overføre dem til første studieår, vil det blive vurderet, om du kan blive optaget gennem kvote 1 og 2.

Hvis du vurderer, at du måske ikke kan blive genoptaget uden om kvote 1 og 2, skal du derfor overveje, om du vil søge via det ordinære optag og blive vurderet i kvote 1 og/eller kvote 2. Det har betydning for, hvordan og hvornår du skal søge (se ovenfor).

Hvornår får jeg svar?

Du får senest svar på din ansøgning om genoptagelse den 26. juli (sommerstart) eller i slutningen af uge 51 (vinterstart).