Byggeteknologi

NIVEAUKRAV

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

STUDIEPLADSER

72

OPTAGELSESOMRÅDENR.

15015

STUDIESTART

29. august 2022

Byggeteknologi

Som byggeteknolog designer og bygger du den nye bæredygtige verden. Du kommer til at deltage i tværfaglige, internationale projekter i samarbejde med mennesker fra mange kulturer. Du bliver en af de ingeni­ører, der udvikler og bygger de banebrydende, nye konstruktioner. Du kan også komme til at udvikle innovative, nye byggematerialer, som reducerer energiforbruget og CO2-­udledningen. Du arbejder på et fagligt højt niveau med design og opførelse af fremti­dens boliger, byer og broer, og du har mulighed for at udvikle nye løsninger på verdens problemer, mens du selv får en stor afveksling og personlig udvik­ling igennem dit arbejde.

Se video om Byggeteknologi

Hvad lærer du?

Du lærer det, der skal til, for at skabe de nye løsninger, sikre bæredygtigheden og funktionaliteten. Du lærer tekniskvidenskabelige metoder, som kombineres med sund fornuft og logik – og du kan senere vælge imellem flere forskellige kandidatretninger på DTU, som giver dig en stor faglig viden og gode muligheder for specialisering.

Du kombinerer naturvidenskabelig viden med en solid viden om byggeri, konstruktioner og materialer, energi, indeklima, strømning, digitale modeller og optimering og kan koble teori og virkelighed i eksperimentelt arbejde i nogle af vores mange laboratorier.

Du har stor frihed til at sammensætte dit studie og skabe din egen specialisering.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Byggeteknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point.

Studiet rummer stor faglig bredde, og gennem din studietid du kommer til at have både forelæsninger, øvelser, projekter og gruppearbejde. Du får også mulighed for at specialisere dig, inden for det fagområde, som interesserer dig mest.

Studiet rummer en afvekslende blanding af forelæsninger, øvelser, eksperimenter, projekter, tests og gruppearbejde, alt med en individuel bedømmelse. Dine valg af kurser og specialiseringer påvirker blandingen af disse ting, da undervisningen kommer an på emnet.

Du får et studie med faglig bredde og stor mulighed for specialisering i et eller flere favoritområder i kombination med en seriøs netværksopbygning og et godt socialt sammenhold.

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde, laboratoriearbejde samt tegnings- og modelleringsprogrammer. Du lærer også at evaluere og formidle dit arbejde.

På første semester skal du have et stort kursus, der hedder ”Ingeniørarbejde”, der giver dig et indtryk af, hvordan det er at arbejde som ingeniør.

I løbet af de første to semestre kommer du til at følge grundlæggende kurser i matematik, bygningsmekanik og byggeteknik. Du skal desuden have tre fag på hver fem point, hvor du selv har mulighed for at vælge, hvilken retning du vil gå inden for bygningsdesign. Flere af disse mindre fag handler om forskellige materialers egenskaber og opførsel under kemiske, termiske og mekaniske påvirkninger.

På andet og tredje år har du stor valgfrihed. Her kan du selv vælge de fleste af dine fag og specialisere dig inden for et felt.

Nogle af fagene skal du vælge inden for fastlagte fagblokke, og andre er valgfrie kurser. Dog skal du have nogle grundlæggende naturvidenskabelige fag samtidig med, at der på fjerde semester ligger et obligatorisk fagprojekt, som er en større projektopgave.

Vil du gerne til udlandet at læse, er det oplagt at lægge et udlandsophold ind på femte semester.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her skal du bruge det, du har lært gennem din uddannelse, til at løse en ingeniøropgave – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Anbefalede studieforløb

For at guide dig, når du skal vælge kurser, har vi udarbejdet nogle anbefalede studieforløb med forslag til, hvilke valgfri kurser du kan tage for at tone din uddannelse i en bestemt retning.

Anbefalede studieforløb på Byggeteknologi:

 • Bygningskonstruktioner og -materialer
 • Anlægskonstruktioner
 • Bygningsenergi og -installationer

Læs mere om de anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk. Her finder du information til studerende på DTU.

Bacheloruddannelsen i Byggeteknologi er tilrettelagt, så det er muligt at læse 5. semester på et udenlandsk universitet. DTU har mere end 100 partneruniversiteter over hele verden, så der er rig mulighed for at komme på udveksling og tage en del af din uddannelse i udlandet.

Læs mere om dine muligheder for et udlandsophold.

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Byggeteknologi ser ud på første og andet semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb. 

På første semester følger du kurserne "Matematik 1" og "Bygningsmekanik". Begge disse kurser løber over to semestre og afsluttes i 2. semester.

Kurset "Ingeniørarbejde" omfatter tegning, CAD og bygningsenergi og introducerer til arbejdet med ingeniørmæssige problemstillinger inden for dit faglige område: Hvad er det egentlig, en ingeniør laver? Og hvordan angribes en ingeniøropgave?

I januar er der i 3-ugers perioden et kursus i byggeteknik.

På andet semester ligger anden del af kurserne "Matematik 1" og "Bygningsmekanik".

Herudover skal du vælge et antal faglige kurser. Vi anbefaler, at du tager "Indledende programmering i Matlab".

Du skal også vælge to 5 point kurser, og vi anbefaler, at du vælger blandt disse kurser: "Termisk bygningsfysik", "Materialefysik for bygningsingeniører", "Bygningsmaterialer - anvendelse og forsøg" samt "Byplanlægning".

Ugeskema, de første to semestre

Se mere på www.dtu.dk 

Ugeskema på 1 semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
41901
Ingeniørarbejde
Campus Lyngby
 
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
41203
Bygningsmekanik
Campus Lyngby
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
41901
Ingeniørarbejde
Campus Lyngby
 
41901
Ingeniørarbejde
Campus Lyngby
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Ugeskema på 2 semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
12603
Materialefysik for bygningsingeniører
Campus Lyngby
02631
Introduktion til programmering og databehandling
Campus Lyngby
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
41203
Bygningsmekanik
Campus Lyngby
01005
Matematik 1
Campus Lyngby
 
12601
Termisk bygningsfysik
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

På 2 semester vælges der i 13 ugers perioden imellem kurserne 02631 og 11121.

Kurser

Kurserne på bacheloruddannelsen er fordelt på fire fagblokke.

Du har stor frihed til selv at sammensætte din uddannelse, men det er et krav, at du vælger kurser, så du opnår 45 ECTS-point inden for hver af de fire fagblokke.

Her kan du se, hvordan kurserne på Byggeteknologi er fordelt på de fire fagblokke:

Naturvidenskabelige grundfag

Obligatoriske kurser
 • 01005 Matematik 1
 • 10022 Fysik 1
 • 26000 Almen kemi
 • 26027 Grundlæggende kemi
 • 26028 Grundlæggende kemi på engelsk
 • 27020 Interdisciplinær bioengineering
  (Du skal kun vælge et af kemi kurser.)
Herudover skal du vælge mindst et af nedenstående fag:
 • 01017 Diskret matematik
 • 01034, 01035, 01037 Matematik 2
 • 02402 Introduktion til statistik eller 02403 Introduktion til matematisk statistik
 • 02405 Sandsynlighedsregning
 • 02601 Introduktion til numerisk metoder
 • 26202 Fysisk kemi for biovidenskaberne

Teknologiske linjefag

Obligatoriske kurser
 • 41901 Byggeteknik
 • 41203 Bygningsmekanik
Vælg desuden 30 ECTS-point fra nedenstående kurser:
 • 41927 Bygnings Informations Modellering (BIM)
 • 41458 Bygningsinstallationer
 • 12601 Termisk bygningsfysik
 • 41956 Betonkonstruktioner
 • 41957 Stålkonstruktioner
 • 41955 Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner
 • 12411 Styrke og stivhed af jord - Geoteknik. Grundkursus
 • 12603 Materialefysik for bygningsingeniører
 • 41102 Strømningsmekanik 1

Projekter og almene fag

Obligatoriske kurser
 • 02631, 02632, 02633 Introduktion til programmering og databehandling
 • 41901 Ingeniørarbejde
 • 41905 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi
 • 42610, 42611 Ingeniørfagets videnskabsteori
 • Bachelorprojekt

Hvad kan du blive?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Byggeteknologi, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør.

Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Byggeteknologi.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Byggeteknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Se kompetenceprofil for Byggeteknologi

Hvor kan jeg få job?

Med en civilingeniøruddannelse fra DTU har du mange jobmuligheder i Danmark og ude i verdenen. Du kan eksempelvis blive en af de ingeniører, der udvikler og bygger banebrydende nye konstruktioner og spændende nye materialer, som reducerer energiforbruget og brugen af fossilt brændsel, eller optimerer transportsystemerne og hjælper til at løse verdenens problemer og bygge en ny verden op.

Du kommer til at arbejde på et teknisk højt niveau med planlægning og opførelse af fremtidens byggerier, energiforsyninger og infrastruktur. Du er med til at designe fremtidens byggerier, hvor dit bidrag får stor værdi.

Du kan få arbejde i et rådgivende ingeniørfirma, hos en entreprenørvirksomhed, hos en producent eller i en forvaltning eller mange andre steder. Du kan også fortsætte med at dygtiggøre dig inden for udvikling, forskning og innovation på et universitet eller i industrien.

Hong Kong